ലേസർ അടയാളപ്പെടുത്തലിനുള്ള ഫൈബർ ലേസർ ജനറേറ്റർ (റെയ്‌കസ്)